Làm vợ nên hay cần kiệm giỏi

Làm vợ nên hay cần kiệm giỏi
Trị nhà phải dạy cháu con hiền Làm vợ nên hay cần kiệm giỏi
Trị nhà phải dạy cháu con hiền