Yêu vẻ, yêu tài, càng yêu chí

Yêu vẻ, yêu tài, càng yêu chí
Biết người, biết mặt, lại biết lòng Yêu vẻ, yêu tài, càng yêu chí
Biết người, biết mặt, lại biết lòng