Trăm năm ân ái, hai lòng buộc

Trăm năm ân ái, hai lòng buộc
Ngàn dặm nhân duyên, một sợi ràng Trăm năm ân ái, hai lòng buộc
Ngàn dặm nhân duyên, một sợi ràng