Lao động chân tay, lo lắng ít

Lao động chân tay, lo lắng ít
Ái ân chồng vợ, sướng vui nhiều Lao động chân tay, lo lắng ít
Ái ân chồng vợ, sướng vui nhiều