Thuận nước, thuận nhà, phụ nữ mới

Thuận nước, thuận nhà, phụ nữ mới
Hay văn, hay vũ, nam nhi tài Thuận nước, thuận nhà, phụ nữ mới
Hay văn, hay vũ, nam nhi tài