Bỏ tục xưa, cưới xin đơn giản

Bỏ tục xưa, cưới xin đơn giản
Nêu gương mới, làm giầu là đầu Bỏ tục xưa, cưới xin đơn giản
Nêu gương mới, làm giầu là đầu