Đuốc hoa lòng kết nên rèn chí

Đuốc hoa lòng kết nên rèn chí
Tài giỏi tay trao quyết đến giầu Đuốc hoa lòng kết nên rèn chí
Tài giỏi tay trao quyết đến giầu