Lá thắm đề thơ truyền ý kín

Lá thắm đề thơ truyền ý kín
Chỉ hồng chân buộc kết duyên lành Lá thắm đề thơ truyền ý kín
Chỉ hồng chân buộc kết duyên lành