Đề thơ lá thắm giải đồng tâm

Đề thơ lá thắm giải đồng tâm
Uống rượu cúc vàng ly hợp cẩn Đề thơ lá thắm giải đồng tâm
Uống rượu cúc vàng ly hợp cẩn