Gái giỏi trai tài nom thật đối

Gái giỏi trai tài nom thật đối
Em ân anh ái có tương liên Gái giỏi trai tài nom thật đối
Em ân anh ái có tương liên