Biển biếc mây trùm Rồng múa cặp

Biển biếc mây trùm Rồng múa cặp
Núi non trời ló Phượng bay đôi Biển biếc mây trùm Rồng múa cặp
Núi non trời ló Phượng bay đôi