Lầu quỳnh trăng sáng người như ngọc

Lầu quỳnh trăng sáng người như ngọc
Gác đẹp hoa hương rượu tựa lan Lầu quỳnh trăng sáng người như ngọc
Gác đẹp hoa hương rượu tựa lan