Tiếng sách có tiếng đàn làm bạn

Tiếng sách có tiếng đàn làm bạn
Mực bút thêm hương mực vẽ mày Tiếng sách có tiếng đàn làm bạn
Mực bút thêm hương mực vẽ mày