Xây cầu Vân Hán mừng Ngưu Lang - Chức Nữ

Xây cầu Vân Hán mừng Ngưu Lang - Chức Nữ
Tiếng sáo đài Xuân dẫn Phượng Hoàng Xây cầu Vân Hán mừng Ngưu Lang - Chức Nữ
Tiếng sáo đài Xuân dẫn Phượng Hoàng