Vạn dặm mây trời tranh sát cánh

Vạn dặm mây trời tranh sát cánh
Trăm năm sự nghiệp kết đồng tâm Vạn dặm mây trời tranh sát cánh
Trăm năm sự nghiệp kết đồng tâm