Hai họ thông gia thành lễ lớn

Hai họ thông gia thành lễ lớn
Trăm năm lên lão kéo dài xuân Hai họ thông gia thành lễ lớn
Trăm năm lên lão kéo dài xuân