Bốn mùa hoa luôn nở

Bốn mùa hoa luôn nở
Trăm năm trăng vẫn tròn Bốn mùa hoa luôn nở
Trăm năm trăng vẫn tròn