Ngày tốt, giờ tốt, tốt đôi lứa

Ngày tốt, giờ tốt, tốt đôi lứa
Trai đẹp, gái đẹp, đẹp tơ duyên Ngày tốt, giờ tốt, tốt đôi lứa
Trai đẹp, gái đẹp, đẹp tơ duyên