Sao vụ đêm thu ngời vẻ sáng

Sao vụ đêm thu ngời vẻ sáng
Cỏ huyên năm tháng chúc lâu dài Sao vụ đêm thu ngời vẻ sáng
Cỏ huyên năm tháng chúc lâu dài