Dao trì hiến điềm lành tám chục

Dao trì hiến điềm lành tám chục
Bảo vụ cùng soi tỏ bốn đời Dao trì hiến điềm lành tám chục
Bảo vụ cùng soi tỏ bốn đời