Cỏ huyên tươi tốt, tiệc thọ tám mươi

Cỏ huyên tươi tốt, tiệc thọ tám mươi
Sao vụ sáng ngời chúc mừng ngàn tuổi Cỏ huyên tươi tốt, tiệc thọ tám mươi
Sao vụ sáng ngời chúc mừng ngàn tuổi