Tám chục tiệc hoa mừng múa đẹp

Tám chục tiệc hoa mừng múa đẹp
Ngàn năm Bảo vụ rạng niềm vui Tám chục tiệc hoa mừng múa đẹp
Ngàn năm Bảo vụ rạng niềm vui