Đời thịnh cây xanh mãi

Đời thịnh cây xanh mãi
Trăm năm tùng chẳng già Đời thịnh cây xanh mãi
Trăm năm tùng chẳng già