Bách biếc, tùng xanh ngợi ca năm phúc

Bách biếc, tùng xanh ngợi ca năm phúc
Xuân tươi, huyên rậm, cùng chúc trăm tròn Bách biếc, tùng xanh ngợi ca năm phúc
Xuân tươi, huyên rậm, cùng chúc trăm tròn