Tùng xanh tăng thọ, năm thêm thọ

Tùng xanh tăng thọ, năm thêm thọ
Quế đỏ hương bay, khắp chốn hương Tùng xanh tăng thọ, năm thêm thọ
Quế đỏ hương bay, khắp chốn hương