Báo nước chẳng buồn khi tóc bạc

Báo nước chẳng buồn khi tóc bạc
Học chăm đừng phụ lúc đầu xanh Báo nước chẳng buồn khi tóc bạc
Học chăm đừng phụ lúc đầu xanh