Tóc bạc da mồi, cần lên thượng thọ

Tóc bạc da mồi, cần lên thượng thọ
Đủ ăn đủ mặc, vui hưởng tuổi cao Tóc bạc da mồi, cần lên thượng thọ
Đủ ăn đủ mặc, vui hưởng tuổi cao