Đường, lệ nở hoa ngàn thuở đẹp i

Đường, lệ nở hoa ngàn thuở đẹp
Xuân, huyên tươi tốt, vạn năm dài Đường, lệ nở hoa ngàn thuở đẹp
Xuân, huyên tươi tốt, vạn năm dài