Trên cành hoa gấm Phượng Hoàng đậu

Trên cành hoa gấm Phượng Hoàng đậu
Trong nhà người thọ cúc tùng xanh Trên cành hoa gấm Phượng Hoàng đậu
Trong nhà người thọ cúc tùng xanh