Trời cho tuổi thọ, xuân huyên đều tốt

Trời cho tuổi thọ, xuân huyên đều tốt
Gặp thời thịnh trị, lan quế cùng thơm Trời cho tuổi thọ, xuân huyên đều tốt
Gặp thời thịnh trị, lan quế cùng thơm