Bàn đào ngày hội, ba ngàn năm

Bàn đào ngày hội, ba ngàn năm
Bách cổ ngất trời, bốn chục tuổi Bàn đào ngày hội, ba ngàn năm
Bách cổ ngất trời, bốn chục tuổi