Chòm bảo vu hát mừng bốn chục

Chòm bảo vu hát mừng bốn chục
Hội bàn đào kiến quả ngàn năm Chòm bảo vu hát mừng bốn chục
Hội bàn đào kiến quả ngàn năm