Năm chục tuổi tiệc mừng thông Bắc hải

Năm chục tuổi tiệc mừng thông Bắc hải
Ba ngàn năm giày đỏ chúc Nam Sơn Năm chục tuổi tiệc mừng thông Bắc hải
Ba ngàn năm giày đỏ chúc Nam Sơn