Chòm Vụ sáng ngời, trăm tròn có nửa

Chòm Vụ sáng ngời, trăm tròn có nửa
Trời sao rạng vẻ, năm phúc bày hàng Chòm Vụ sáng ngời, trăm tròn có nửa
Trời sao rạng vẻ, năm phúc bày hàng