Một nhà vui vẻ chúc trường thọ

Một nhà vui vẻ chúc trường thọ
Sáu chục an khang say thái bình Một nhà vui vẻ chúc trường thọ
Sáu chục an khang say thái bình