Chim bấy đồng ca, ca tai thuận

Chim bấy đồng ca, ca tai thuận
Mọi hoa đều chúc, chúc thọ tăng Chim bấy đồng ca, ca tai thuận
Mọi hoa đều chúc, chúc thọ tăng