Chốn lam điền Tiên Dung gieo ngọc

Chốn lam điền Tiên Dung gieo ngọc
Nơi nhà vàng Nguyệt Nga nhắc gà Chốn lam điền Tiên Dung gieo ngọc
Nơi nhà vàng Nguyệt Nga nhắc gà