Ba ngàn khúc lễ hơn mạc nhạn

Ba ngàn khúc lễ hơn mạc nhạn
Mười lăm quốc phong đầu quan thư Ba ngàn khúc lễ hơn mạc nhạn
Mười lăm quốc phong đầu quan thư