Mây rực đài cao mộng lan diệp

Mây rực đài cao mộng lan diệp
Mai bừng gác đẹp vẻ trâm hoa Mây rực đài cao mộng lan diệp
Mai bừng gác đẹp vẻ trâm hoa