Gấm vóc nhân gian quây nhà vàng

Gấm vóc nhân gian quây nhà vàng
Sinh ca thượng giới tiễn lân ngọc Gấm vóc nhân gian quây nhà vàng
Sinh ca thượng giới tiễn lân ngọc