Ba ngàn khe dòng Tương luôn chảy

Ba ngàn khe dòng Tương luôn chảy
Mười hai ngọn vu sơn mộng quanh Ba ngàn khe dòng Tương luôn chảy
Mười hai ngọn vu sơn mộng quanh