Mưa tối đèn xanh tươi cảnh vật

Mưa tối đèn xanh tươi cảnh vật
Xuân sắc lam điền đẹp áo hoa Mưa tối đèn xanh tươi cảnh vật
Xuân sắc lam điền đẹp áo hoa