Một khúc dương xuân ca gác đẹp

Một khúc dương xuân ca gác đẹp
Đầy rèm trăng sáng chiếu hồng trang Một khúc dương xuân ca gác đẹp
Đầy rèm trăng sáng chiếu hồng trang