Bút giỏi đề thơ trên lá thắm

Bút giỏi đề thơ trên lá thắm
Nhà hoa ngâm vịnh khúc rau tần Bút giỏi đề thơ trên lá thắm
Nhà hoa ngâm vịnh khúc rau tần