Mây ngưng gác đẹp phượng vàng múa

Mây ngưng gác đẹp phượng vàng múa
Xuân ấm hồ xinh rồng ngọc bay Mây ngưng gác đẹp phượng vàng múa
Xuân ấm hồ xinh rồng ngọc bay