Trăm thước lụa tơ vui uỷ thác

Trăm thước lụa tơ vui uỷ thác
Ngàn năm cầm sắt vẫn giao hòa Trăm thước lụa tơ vui uỷ thác
Ngàn năm cầm sắt vẫn giao hòa