Loan phượng hót chung mừng trăm thuở

Loan phượng hót chung mừng trăm thuở
Kỳ lân điềm tốt chúc ngàn năm Loan phượng hót chung mừng trăm thuở
Kỳ lân điềm tốt chúc ngàn năm