Sân thi lễ lời ca yểu điệu

Sân thi lễ lời ca yểu điệu
Bút uyên ương gợi mở kinh luân Sân thi lễ lời ca yểu điệu
Bút uyên ương gợi mở kinh luân