Gió xuân đến nhà vàng rèm biếc

Gió xuân đến nhà vàng rèm biếc
Rạng sáng soi gác tía màu vàng Gió xuân đến nhà vàng rèm biếc
Rạng sáng soi gác tía màu vàng