Tiếng thước trong sân trình ngọc trắng

Tiếng thước trong sân trình ngọc trắng
Mây hồng xứ vắng gặp cầu lam Tiếng thước trong sân trình ngọc trắng
Mây hồng xứ vắng gặp cầu lam